خلوت رؤیا 


مجموعه گفت‌وگوهای عمقی درباب پاره‌ای از مفاهیم اساسی مانند روشنفکری دینی، آزادی، عدالت، دگرپذیری و حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها با اندیشمندان؛ مصطفی ملکیان، محمد مجتهدشبستری، ابوالقاسم فنایی، سروش دباغ، علیرضا علوی‌تبار، مسعود صادقی، مرحوم داود فیرحی و جلال‌ جلالی‌زاده و دیگران


معرفی بیشتر


عنوان کتاب: خلوت رؤیا

گفت‌و‌گوهایی با: محمد مجتهد شبستری، مصطفی ملکیان، ابوالقاسم فنایی، سروش دباغ، داود فیرحی و ...

به‌کوشش: مولود بهرامیان

مجموعه:#نگرش_فلسفی