یکی از مهم‌ترین علوم دینی و با ارزش‌ترین معارف اسلامی، علم حدیث‌شناسی است که با استفاده از قواعد آن می‌توان همه‌ی روایت‌های صحیح را از روایت‌های ناصحیح جدا نمود، تا به وسیله‌ی آن، هر آنچه از رسوبات فرهنگ‌های جاهلی و حباب طوفان‌های علم‌زدگی است، از کالبد اسلام زدوده شود و اسلام خالص، آن‌چنان‌که قرآن کریم بیان فرموده و آن‌چنان‌که در شخص پیامبر خدا (ص) تبلور یافته است، به جوامع بشری معرفی گردد. دانشمندان اسلامی با تأثیرپذیری از آیه‌های قرآن، در هر چیزی همواره واقع‌بین و حق‌جو بار آمده بودند، تنها زمانی روایتی را می‌پذیرفتند که با موازین سنجش روایت‌ها، صحت نسبت آن را به پیامبر (ص) ثابت می‌نمودند بنابراین از همان روزهای نخستین، دانشمندان اسلامی به وجود موازین سنجش روایت‌ها، احساس نیاز شدید پیدا کرده و به تدریج اصول و قواعد علم حدیث‌شناسی را تدوین نمودند. در نیم قرن اخیر به علل گوناگون توجه به این علم مهم کمرنگ شده و در نتیجه مسائل و اصطلاحات آن هم برای اکثر مردم بیگانه و نامفهوم گشته است. با توجه به مهم بودن علم حدیث‌شناسی، علامه ماموستا ملا عبدالله احمدیان برای آشنایی بیشتر مسلمانان از اصطلاحات این علم، این کتاب را به زبان فارسی و با بیان رسا و ساده و در خور فهم عموم، نگاشته است و نشر احسان اقدام به چاپ و نشر این کتاب ارزشمند نموده است.